ព័ត៍មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • ក្រុមហ៊ុន Alibaba វិញ្ញាបនប័ត្រជ្រៅ

    ក្រុមហ៊ុន Alibaba វិញ្ញាបនប័ត្រជ្រៅ

    ក្រុង Shenzhen Inshare បច្ចេកវិទ្យា Co. , Ltd បានចូលរួមប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Alibaba អស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំ។ សព្វថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី 11 មិថុនាឆ្នាំ 2019 រោងចក្រជាថ្មីម្តងទៀតយើងបាននាំក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅលើតំបន់បណ្តាញរបស់អ្នកផ្តល់សេវាដែលបានបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba TÜV Rheinland ។ រុក្ខជាតិ។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ, TÜV Rheinland ធ្វើវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់តំបន់ ...
    អាន​បន្ថែម